Vnitřní oznamovací systém

Naše obchodní společnost BOHEMIA RINGS s.r.o., se sídlem č.p. 10, 565 43 Zámrsk, IČO 49685643, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddílu C, vložce 7861 má jakožto povinný subjekt zřízený vnitřní oznamovací systém dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, prostřednictvím nějž přijímáme oznámení. Níže uvádíme základní informace o parametrech našeho oznamovacího systému.

Způsoby oznamování prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a ministerstvu

Náš oznamovací systém je provozován společností FaceUp Technology s.r.o., která provozuje aplikaci k podávání a zpracovávání oznámení a následnou komunikaci mezi oznamovateli a příslušnými osobami pod názvem Nenech to být (NNTB).

Tuto aplikaci je možné využít jak k podávání písemných, tak k podávání ústních oznámení.

Přístupové údaje k aplikaci NNTB jsou uvedeny na informační tabuli umístěné v prostorách BOHEMIA RINGS s.r.o. a ve vnitřním předpise č. SM_J_15_Whistleblowing, který je oznamovatelům přístupný. Přístupové údaje k aplikaci NNTB mohou oznamovatelé obdržet také kontaktováním příslušných osob prostřednictvím níže uvedených údajů.

Vedle našeho vnitřního oznamovacího systému mohou oznamovatelé rovněž oznámení učinit prostřednictvím oznamovacího systému, který je zřízen Ministerstvem spravedlnosti, a to na internetových stránkách https://oznamovatel.justice.cz (na tomto odkazu lze vedle podávání oznámení nalézt také další informace o právech a povinnostech dle zákona o ochraně oznamovatelů).

Příslušné osoby a kontaktní údaje

Příslušnými osobami jsou:
 • Jan Voženílek
 • Lucie Vomáčková
 • Pavel Machovčák
 • Aleš Novák (pouze pro oznámení spadající do oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí)

  Uvedené kontaktní údaje nejsou určeny k podávání písemných a ústních oznámení. Prosíme, využívejte tyto údaje zejména v případech, že nemáte k dispozici přístup k aplikaci NNTB či v případě, že chcete oznámení učinit osobně.

  Informace o rozsahu osob, od nichž jsou přijímána oznámení

  Náš vnitřní oznamovací systém mohou využít výhradně zaměstnanci vykonávající pro Bohemia Rings s.r.o. závislou práci v základním pracovněprávním vztahu a osoby vykonávající pro Bohemia Rings s.r.o. dobrovolnickou činnost, odbornou praxi nebo stáž. V tomto ohledu mohou oznámení činit rovněž osoby, které vůči nám v tomto postavení vystupovaly v minulosti a uchazeči o tyto pozice. Ostatní osoby z podávání oznámení vylučujeme.

  Oznámení v režimu zákona o ochraně oznamovatelů tedy nemohou učinit osoby, které pro nás vykonávají:

  • samostatnou výdělečnou činnost,
  • práva spojená s účastí v právnické osobě,
  • funkci člena orgánu právnické osoby,
  • úkoly v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,
  • správu svěřenského fondu,
  • práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.

  Zaobíráme se však i anonymně učiněnými oznámeními. U těch však upozorňujeme na to, že je vždy nutné takovýmto oznámením přistupovat s ohledem na jejich povahu a nelze tak zaručit jejich vyřízení v zákonných lhůtách. Pokud by však totožnost osoby, která učinila anonymní oznámení vyšla v průběhu jeho posuzování najevo, je takováto osoba chráněna vůči odvetným opatřením stejným způsobem, jako kterýkoliv jiný oznamovatel.