Politika firmy

Společnost BOHEMIA RINGS s.r.o. svým zákazníkům poskytuje výrobky s technologicky a energeticky náročným výrobním cyklem. Hlavním procesem je výroba a zpracování válcovaných kroužků. V rámci toho procesu cílí společnost s podporou integrovaného systému na neustálé zlepšování kvality výroby, snižování ekologické i energetické zátěže a zlepšování výkonu bezpečné práce. Výrobky jsou využívány v důležitých odvětvích, jakými jsou výroba energie, doprava nebo zdravotnictví, které podporují udržitelnou společnost. Politika společnosti promítá ve svých hodnotách orientaci na zákazníka, inovace a zaměstnance, jakožto klíčové principy pro úspěšné plnění plánovaných podnikatelských aktivit a požadavků zainteresovaných stran.

Spokojenost

 • Soustavně zlepšujeme schopnost, jak naplňovat požadavky a očekávání zákazníků
 • Trvale zlepšujeme výrobky, procesy a produktivitu práce
 • Vnímáme dodavatele jako nepostradatelnou součást výrobního řetězce
 • Neustále zlepšujeme energetickou hospodárnost a prevenci v oblasti ochrany životního prostředí a BOZP

Spolehlivost

 • Plníme závazky ve sjednaných termínech
 • Realizujeme úkoly přesně, poctivě a svědomitě
 • Činnosti provádíme v souladu s definovanými postupy a platnou legislativou

Profesionalita

 • Odvádíme kvalitní a precizní práci
 • Investujeme do špičkových technologií
 • Zvyšujeme odbornost všech našich zaměstnanců, abychom i z nováčků udělali profesionály ve svém oboru

Týmová spolupráce

 • Aktivně spolupracujeme se zákazníky, dodavateli a kolegy
 • Otevřeně a srozumitelně komunikujeme
 • Vzájemně si nasloucháme

Loajalita

 • Spoluvytváříme dobrou pověst firmy
 • Jsme atraktivním zaměstnavatelem a zajišťujeme našim kolegům stabilní a dlouhodobou jistotu zaměstnání
 • Vyjadřujeme ocenění a uznání

Něco navíc

 • Nabízíme zákazníkům i zaměstnancům „něco navíc“

Vedení společnosti se zavazuje k:

 • Naplňování strategických záměrů společnosti prostřednictvím jasně definovaných cílů vycházejících z politiky integrovaného systému
 • Zajištění odpovídajících a účelně vynaložených zdrojů pro fungování integrovaného systému řízení
 • Otevřené komunikaci požadavků zainteresovaných stran na společnost a zaměstnance, důležitost realizace procesů v souladu s legislativou a dodávání produktů dle smluvených podmínek
 • Zajištění, že u výrobků využívaných v oblasti jaderné energie nebude ohrožena jaderná bezpečnost jinými prioritami
 • Identifikaci a prevenci rizik na všech úrovních společnosti, včetně směrování zaměstnanců k aktivnímu přístupu v jejich řešení
 • Přímé podpoře a motivování všech zaměstnanců a dodavatelů pro vyhledávání a realizaci inovativních opatření a řešení ke zlepšování efektivity systémů (zlepšení kvality, snížení úrazovosti, ekologické zátěže a zlepšování energetické hospodárnosti)
 • Využívání procesního a projektově orientovaného přístupu pro integrování požadavků na společnost do jednotlivých činností.

Vedení společnosti BOHEMIA RINGS očekává od zaměstnanců:

 • Prosazování a uplatňování hodnot společnosti při plnění cílů v rámci jejich činností
 • Aktivní prozákaznický přístup
 • Jednání v souladu se stanovenými výrobními postupy a postupy bezpečné práce
 • Průběžné vyhledávání a realizace inovačních příležitostí napříč činnostmi společnosti s měřitelným vlivem na efektivitu procesů